Close
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร

ธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างแบบครบวงจร

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด (ITE) หนึ่งในธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท อิตัลไทย ในสายธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร ที่มีความเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งภายในและต่างประเทศ ให้บริการครอบคลุมทั้งงานออกแบบวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบและนำเข้าใช้งาน รวมไปถึงงานบำรุงรักษาด้านพลังงานกระแสไฟฟ้าแรงสูง พลังงานทดแทน งานระบบประกอบอาคารและระบบสาธารณูปโภคอาคาร และงานก่อสร้างอาคารและโยธา พร้อมงานติดตั้งระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐาน ISO9001 : 2015

นอกจากนี้อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ยังได้ขยายธุรกิจสู่ประเทศเมียนมาร์ภายใต้ชื่อ อิตัลไทยวิศวกรรม (เมียนมาร์) โดยให้บริการรับเหมาก่อสร้างครบวงจรที่มีมาตรฐานระดับสากล ให้บริการในด้านธุรกิจพลังงาน ที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์ อุตสาหกรรม รวมทั้งสาธารณูปโภคภาคพื้นฐานอีกด้วย

ฝ่ายผู้เชี่ยวชาญระบบไฟฟ้า

ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมวิศวกรด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าแรงสูง ผนวกเข้ากับอุปกรณ์ทดสอบอันทันสมัยทำให้ อิตัลไทยวิศวกรรม สามารถให้บริการด้านการงานออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ทดสอบ บำรุงรักษาระบบสายส่ง สถานีไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง รวมถึงระบบไฟฟ้าโรงงานและอาคารขนาดใหญ่ พร้อมบริการทดสอบวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงระบบไฟฟ้างานทดสอบจ่ายไฟและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานและอาคาร ได้อย่างมีมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับจากองค์กรชั้นนำมากมาย อาทิ งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงทั้งแบบ Conventional และแบบ Gas Insulated Switchgear (GIS) ของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโรงงานอีกหลายแห่ง

ฝ่ายธุรกิจพลังงาน

บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อน รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ระบบผลิตไอน้ำของเครื่องกังหันแก๊สหรือเครื่องยนต์ Cooling Tower ระบบท่อ และสายส่งไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และโรงไฟฟ้า

ฝ่ายโครงการและก่อสร้าง

บริการงานก่อสร้างโครงสร้างและโยธา งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม ระบบเครื่องกล และระบบท่ออุตสาหกรรมสำหรับโรงงานปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานขนาดใหญ่ และเหมืองแร่ อีกทั้งยังให้บริการงานก่อสร้างแบบเร่งด่วนอย่างครบวงจร ภายใต้การทำงานที่มีข้อจำกัดตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งในประเทศและนานาชาติตลอดมา

ฝ่ายงานระบบอาคาร

ด้วยบุคลากรที่มากประสบการณ์และเชี่ยวชาญในงานระบบประกอบอาคาร ทำให้เราสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร ด้วยทางเลือกที่ดีและคุ้มค่ากว่าในการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานของระบบทางวิศวกรรมในอาคารขนาดใหญ่ อาทิ ระบบไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ โดยครอบคลุมทั้งกลุ่มโรงแรม คอนโดมีเนียม อพาร์ทเมนท์ อาคารสำนักงาน รีสอร์ท โรงเรียน โรงพยาบาล และโรงงานต่าง ๆ

อิตัลไทยวิศวกรรม(เมียนมาร์)

ให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรในด้านพลังงาน อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน สถานีไฟฟ้าย่อย ด้านที่พักอาศัย และอาคารพาณิชย์ อาทิ โรงแรม รีสอร์ทที่พักอาศัย และอาคารพาณิชย์ ศูนย์สุขภาพ สถานศึกษา ศูนย์รวมข้อมูล (IT INFRASTRUCTURE – DATA CENTER) ด้านอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และเหมืองแร่ และด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิ สนามบิน รางรถไฟ ท่าเรือ โรงจอดเครื่องบิน ฯลฯ ระบบโทรคมนาคม