Close

อิตัลไทยอุตสาหกรรม พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน Volvo ประเทศเกาหลีใต้

เร็วๆ นี้ บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด และวอลโว่ พาลูกค้าเยี่ยมชม โรงงาน Volvo  เมือง Changwon และโรงงาน Volvo: Machine Test Facility เมือง Hapchoen  ณ ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อรับชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมเป็นคำขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่วางใจให้อิตัลไทยอุตสาหกรรมดูแลเสมอมา